top of page

​ INFORMASJON TIL LEGER

Mindfulness Based Stress Reduction er et mestrings kurs som brukes i støtte behandling og rehabilitering av en rekke kroniske lidelser i flere land. Kurset er gruppebasert. Den kombinerer kroppsbevissthet, avslapnings- og pusteteknikker samt bevisstgjøring rundt tanke- og reaksjonsmønstre.

Det øves på selvregulert oppmerksomhet med en grunnleggende åpen og ikke-dømmende innstilling. Dette muliggjør større valgfrihet i forhold til  reaksjons- og handlingsmønstre. I tillegg utvikles større toleranse  for vanskelige tanker, negative emosjoner og fysiske smerter. Les mer her.

Mindfulness Based Cognitive Therapy, (MBCT) er en kognitiv adferdsterapi kombinert med Mindfulness – Oppmerksomt Nærvær. MBCT kursene følger samme mal som MBSR-kursene. Kursene brukes blant annet for pasienter med tilbakevendende depresjoner.

FORSKNING

De siste årene er det en eksplosiv økning i mengde publikasjoner på effekten av Mindfulness, MBSR, MBCT og meditasjon på en rekke sykdommer. The American Mindfulness Research Association (AMRA) samler og støtter mye av denne forskningen.

Begrepet Mindfulness har også blitt gjennomgangstema i forskningsmiljøer også i Norge de siste årene.

I tilllegg har Kunnskapssenteret for helsetjensten i Folkehelseinstituttet flere pågående prosjekter i Oppmerskomhetstrening.

Nyere gjennomgang av forskningsartikler bekrefter at Mindfulness hjelper mennesker å takle livets stress bedre i tillegg til at den generelle helsen bedres. Les mer her.

RELEVANTE PUBLIKASJONER

TILBAKEVENDENDE DEPRESJONER

University of Oxford gjennomførte i 2015 en større metaanalyse som sammenlikner behandlingsresultater av tilbakevendende depresjoner, med henholdsvis antidepressiva og Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT. Studien er publisert i Lancet.  MBCT viser seg å være en like effektiv behandling som antidepressiva når det gjelder tilbakefall, gjenstående depresjonssymptomer og generell livskvalitet.

MESTRING AV KRONISK SYKDOM

En gjennomgang av 39 publikasjoner og 1140 deltagere viser at Mindfulness basert behandling bedrer angst og nedstemthet hos pasienter med kronisk sykdom og at effekten holder over tid.

KRONISK SMERTE

KRONISKE RYGGSMERTER

MBSR kan redusere smerte hos pasienter med kroniske lave ryggsmerter og gi økt livskvalitet.

BEDRET STRESS OG LIVSKVALITET HOS CANCER PASIENTER

MBSR bedrer søvnkvaliteten, minker stress symptomer, bedrer stemingsleiet og gir mindre fatigue hos pasienter med cancer sykdom. Dette bidrar til en bedret livskvalitet.

POSITIVE ENDRINGER I HJERNEN ETTER 8 UKERS MBSR KURS

Det er vist ved funksjonell MR av hjernen at et 8 ukers MBSR-kurs gir økt hjernemasse i området som har med regulering av følelser, vennlighet, innlæring og hukommelse. I tillegg var det vist mindre hjernemasse i området som kontrollerer stresshormonene, noe som kan indikere økt stresstoleranse. Dette kan tyde på at kursdeltagernes egenopplevde positive endringer etter kurset kan dokumenteres objektivt med funksjonelle og objektive forandringer i hjernen.

bottom of page